I.Definiowanie własnych produktów

Spis tematów

Dopisywanie nowego produktu

W wersji PEŁNEJ użytkownik ma możliwość definiowania własnych produktów. Aby utworzyć nowy produkt należy:

1. Wybrać z menu RS Dachy5 / Produkty.
 

2. Wybrać przycisk "Nowy produkt"
 

3. Wybrać algorytm naliczania. Pole to określa rodzaj i sposób kalkulacji produktu w systemie RS Dachy 5. Na końcu tego przewodnika opisano szczegółowo dostępne algorytmy.

4. Wpisać kod produktu.

5. Wpisać nazwę produktu

6. Wpisać opis produktu

7. Wybrać przycisk Utwórz
 

W zależności od algorytmu na stronie definicji produktu należy ustawić parametry produktu w sekcjach Dane podstawowe, Parametry, Długości niedostępne.

Aby zapisać zmiany w sekcjach Dane podstawowe oraz Parametry należy wybrać przycisk "Modyfikuj" (25) znajdujący się pod sekcją Parametry

Dane podstawowe

8. Kalkulacja ilości - określa w jaki sposób naliczana jest ilość produktu (m2 czy mb)

9. Metoda wyceny - jeśli kalkulacja ilości ustawiona na m2, w tym parametrze określamy czy ilość ma być liczona wg powierzchni całkowitej pokrycia czy powierzchni krycia

10. Aktywny - czy produkt jest aktywny, jeśli dostępność produktu ma zostać zablokowana należy odznaczyć to pole.

11. Precyzja ilości - z jaką precyzją ma być liczona ilość

12. J.m. - jednostka miary

13. Link do specyfikacji technicznej - adres URL do pliku ze specyfikacją techniczną produktu

14. Zdjęcie produktu
 

Parametry

15. Szerokość efektywna - szerokość krycia arkusza w mm

16. Szerokość całkowita - szerokość całkowita arkusza w mm

17. Długość minimalna - minimalna długość arkusza w mm

18. Długość maksymalna - maksymalna długość arkusza w mm

19. Długość zakładki - długość zakładki poziomej (dół arkusza + góra) w mm

20. Długość modułu - długość modułu dla blachodachówek w mm (350, 400)

21. Kierunek montażu w pionie - domyślne układanie pokrycia od dołu połaci czy od góry

22. Kierunek montażu w poziomie - domyślne układania pokrcia od lewej czy od prawej

23. Zapas dolny - magines pokrycia, poniżej linii dolnej połaci w mm (domyślnie 0)

24. Zaokrąglenie długości - domyślne zaokrąglenie długośći arkuszy w mm

25. Układanie w pionie - domyślny sposób układania; od największych-układa najpierw maksymalne arkusze ostatni arkusz z linią górną połaci; proporcjonalnie-wszystkie arkusze mają proporcjonalną długości

26. Sposób montażu - arkusze układane pionowo lub poziomo (domyślnie pionowo)

27. Modyfikuj - przycisk do zapisu zmian

Blachy trapezowe

Algorytm przeznaczony do obliczania pokryć dachowych niemodułowych takich jak blachy trapezowe, panele dachowe lub panele na rąbek. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Możemy tu zastosować zakładkę pionową lub poziomą lub ustawić pokrycie jako bez zakładek. W takim wypadku szerokość efektywna oraz szerokość całkowita muszą być takie same, a długość zakładki poziomej musi wynosić 0. W zależności od parametru "Sposób montażu" pokrycie jest układane pionowo lub poziomo. Długość arkusza możemy ograniczać parametrami "Długość minimalna" oraz "Długość maksymalna". Gdy długość połaci będzie większa od maksymalnej długości arkusza, system zastosuje dwa arkusze w pasie pionowym. Gdy "Układanie w pionie" jest ustawione "od najdłuższych", zostaną zastosowane arkusze maksymalne na dole a wymiar ostatniego arkusza będzie dopasowany do potrzeb. Dla parametru "proporcjonalnie" wszystkie arkusze w pionie będą mieć taką samą długość. Gdy w polu kalkulacja ilość określono m2 to w polu metoda wyceny możemy zdecydować czy ilość ma być liczona z zakładami czy bez.

Blachodachówki

Metoda naliczenia pokrycia dachowego przeznaczona dla blachodachówek ciętych na wymiar. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Możemy tu zastosować zakładkę pionową lub poziomą lub ustawić pokrycie jako bez zakładek. W takim wypadku szerokość efektywna oraz szerokość całkowita muszą być takie same, a długość zakładki poziomej musi wynosić 0. Algorytm zakłada modułowość arkuszy. Długość arkusza możemy ograniczać parametrami "Długość minimalna" oraz "Długość maksymalna". Gdy długość połaci będzie większa od maksymalnej długości arkusza, system zastosuje dwa arkusze w pasie pionowym. Gdy "Układanie w pionie" jest ustawione "od najdłuższych", zostaną zastosowane arkusze maksymalne na dole a wymiar ostatniego arkusza będzie dopasowany do potrzeb. Dla parametru "proporcjonalnie" wszystkie arkusze w pionie będą mieć taką samą długość. Dodatkowo długość arkusza jest dopasowywana do listy wymiarów niedostępnych. Jeśli długość arkusza znajduje się na liście przedziałów niedostępnych jego długość zostanie wydłużona do minimalnej długości spełniającej wymagania. Gdy w polu kalkulacja ilość określono m2 to w polu metoda wyceny możemy zdecydować czy ilość ma być liczona z zakładami czy bez.
 

Długości niedostępne

Lista zakresów długości niemożliwych do wyprodukowania. System powiększy długość arkusza do najbliższej, możliwej do wyprodukowania długości arkusza.

28. Wybrać przycisk "Nowy zakres"

29. W polach Wymiar od/do wpisać w mm zakres długości niemożliwy do wyprodukowania

30. Wybrać przycisk Modyfikuj

Powyższe czynności wykonać dla 2 zakresów,

31. Przy dodawaniu 3 zakresu pojawi się przycisk "Kopiuj zakresy", który wpisze na podstawie wpisanych 2 zakresów całą listę począwszy od długości minimalnej do maksymalnej

Obróbki

Algorytm stosujemy do liczenia obróbek montowanych na krawędzi połaci. (gąsiory, rynny koszowe, pas nadrynnowy itp.) Wskazując krawędź połaci, system wylicza ilość obróbek potrzebych do wykończenia. Przy definiowaniu takiego produktu ustawiamy w parametrze "kalkulacja ilość" czy wynik ma być w mb czy sztukach. Jeśli wybrano kalkulację według sztuk istotne jest określenie długości efektywnej (krycia) obróbki wyrażonej w mm.

Narożniki

Algorytm stosowany do liczenia obróbek na krawędziach. Na rysunku połaci wskazujemy dla których wierzchołków mają zostać policzone obróbki. Stosujemy ten typ np. dla denek, narożników i innych

Akcesoria na sztuki

Program wylicza zapotrzebowanie na akcesoria, których ilość powiązana jest z powierzchnią dachu. W parametrach produktu określamy normę za pomocą dwóch liczb: mnożnik ilości i dzielnik ilości. Ilość wybranego dla dachu akcesorium liczy się ze wzoru : ILOŚĆ_M2_DACHU * MNOŻNIK / DZIELNIK.

Blachodachówki modułowe

Algorytm służy do wyliczenia w ofercie ilości blach modułowych do pokrycia dachu. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Oprócz tego należy zdefiniować również ilość modułów (32) (2-dwumodułowa lub 1-jednomodułowa), długość zakładki poziomej w mm, oraz ilość fal (33). Kolejne parametry są istotne podczas optymalizacji odpadów oraz podczas montażu na mijankę. W polu sposób montażu (34) należy wybrać czy arkusze mają być montowane równolegle jeden pod drugim, czy na mijankę (jak cegły w murze). Na koniec ustawiamy domyślny kierunek montażu oraz czy program ma automatycznie gospodarować odpadami (35).
 

Pozostałe

Ten typ produktu stosujemy gdy chcemy aby ilość była wpisywana na ofercie przez użytkownika. Ilość nie jest powiązana w żaden sposób z projektem dachu. Takie produkty mogą być dodawane na zakładce oferta.

Dachówki

Akgorytm jest używany podczas kalkulacji dachówek ceramicznych lub cementowych. Definiując produkt należy ustawić kilka parametrów, które określają jest rozmiar i krycie dachówek:
 

36. Minimalna szerokość krycia - to szerokośc krycia gdy dachówki są maksymalnie ściśnięte (w poziomie).

37. Maksymalna szerokość krycia - to szerokość krycia gdy dachówki są maksymalnie rozszerzone (w poziomie).

38. Minimalna długość krycia - to długość krycia gdy dachówki są maksymalnie ściśnięte (w pionie).

39. Maksymalna długość krycia - to długość krycia gdy dachówki są maksymalnie rozszerzone (w pionie).

40. Waga jednostkowa - waga jednostkowa jednej dachówki

41. Deklarowana norma producenta na m2 - norma podana przez producenta, określa przybliżoną ilość dachówek potrzebną do pokrycia m2 dachu. Norma ta jest używana jedynie do porównania wyników z otrzymaną z systemu kalkulacją.

42. Użycie dachówek skrajnych - określa czy mają być wykorzystywane dachówki skrajne

43. Min % krycia dachówki (0-zawsze) - minimalny procent krycia, np. 25 oznacza, że dachówka będzie położona tylko pokrywać będzie minimum 25% powierzchni, 0 oznacza że dachówka będzie położna nawet gdy kryć będzie jedynie 1% powierzchnia dachu.