III. Wprowadzanie projektu dachu

Do celów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego należy wprowadzić do systemu wymiary połaci dachowych. W systemie RS Dachy 5 projekt dachu może być wprowadzony na kilka sposobów.

1. Typowy, prosty dach. Repozytorium Dachów.
 

1. Należy wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć „Dach1” w inspektorze dokumentu

3. Wybrać ikonę „Dodaj dach z repozytorium
 

4. Zaznaczyć projekt dachu

5. Wprowadzić charakterystyczne wymiary dachu oznaczone na rysunku

6. Wybrać OK

2. Repozytorium połaci. Dla typowych kształtów połaci umieszczonych w repozytorium.
 

1. Wybrać w inspektorze dokumentu Dach1

2. Wybrać ikonę „Dodaj połać z repozytorium”
 

3. Ustawić wymiary połaci oraz kąt nachylenia połaci

4. Wybrać przycisk OK


3. Import połaci z programu RS Dachy 4. Gdy podobny dach był już ofertowany w programie RS Dachy 4.

1. W programie RS Dachy4 wyeksportować ofertę do XML
 

2. W programie RS Dachy 5, na zakładce Projekt wybrać w inspektorze dokumentu „Dach1”

3. Następnie wybrać opcję „Import z RS Dachy 4”
 

4. Wskazać utworzony przez RS Dachy4 plik XML

4. Narysowanie połaci. Jeśli połać jest nietypowa i znamy dokładne wymiary połaci.

1. Wybrać w inspektorze dokumentu Połać1 lub dodać pustą połać za pomocą akcji „ Nowa połać”
 

2. Włączyć opcję „Narysuj kształt”

3. Za pomocą myszki narysować połać wskazując w kartezjańskim układzie współrzędnych, za pomocą lewego przycisku myszki punkty krawędzi połaci. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT program pomaga rysować linie pionowe i poziome.

4. Na pasku statusu znajduje się aktualna pozycja kursora odzwierciedlająca pozycję wymiaru rzeczywistego połaci wyrażonych w domyślnie określonej jednostce miary

5. Współrzędne można poprawić wpisać z klawiatury. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL zmiana współrzędnych punktu przy ruchu wskaźnika myszki będzie zablokowana.

6. Współrzędna Y jest zależna od zdefiniowanego kąta nachylenia połaci. Jeśli nie określono nachylenia, jest to wymiar rzeczywisty.

7. Aby zakończyć edycję wymiarów połaci należy wybrać prawy klawisz myszki lub nacisnąć klawisz ESC
 

5. Wprowadzanie punktów połaci za pomocą klawiatury

Nietypową połać możemy również wprowadzić do systemu podając z klawiatury współrzędne punktów wierzchołków.

1. Dla zaznaczonej połaci wybrać przycisk "Narysuj połać"

2. Inspektorze właściwości, poniżej tabelki punktów w polach X,Y wprowadzać kolejno współrzędne punktów połaci zatwierdzająć każdą wartość za pomocą klawisza ENTER

3. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, współrzędne nie zmianiają się przy ruchu myszki. Aby zakończyć edycję połaci należy wcisnąć klawisz ESC

6. Funkcje przekształceń geometrycznych figury

1. Aby wykonać przekształcenie figury (obrót lub odbicie pionowe lub poziome) należy wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć właściwą połać w Inspektorze dokumentu

3. Wybrać funkcję przekształcenia

7. Modyfikacja punktów połaci

Aby zmodyfikować połać należy:
 

1. Wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć kształt połaci na rysunku

3. Wybrać akcję „Modyfikacja kształtu”

4. Najechać na rysunku na punkt myszką (zmieni się kształt kursora myszki)

5. Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki można zmienić pozycję punktu

6. Aby dodać nowy punkt należy kliknąć na krawędzi połaci

7. Aby zakończyć modyfikację punktów należy wybrać prawy klawisz myszki lub klawisz ESC

8. W trybie modyfikacji punktów, współrzędne każdego z punktów można również modyfikować w polach X,Y pod tabelką punktów. Aby dodać punkt za pomocą klawiatury, należy zaznaczyć punkt poprzedzający i wcisnąć przycisk z plusem.